PRIJAVA
SAŽETAKA

GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA
OPATIJA, HRVATSKA
www.science4health.eu

PRIJAVA SAŽETAKA

Znanstveni odbor poziva autore da prijave svoje sažetke za usmena izlaganja i poster prezentacije isključivo na engleskom jeziku.

Sažetci se prijavljuju do 28. veljače 2021. elektronskim putem na e-mail: s4h.thalasso@gmail.com

Znanstveni odbor izvijestit će autore elektroničkim putem o prihvaćanju (ili odbijanju) sažetaka.

Najbolji sažetci, prema ocjeni Znanstvenog povjerenstva, bit će odabrani za oralnu prezentaciju. Ostali sažetci koji su prihvaćeni za objavu bit će prikazani kao moderirani e-posteri.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI

Naslov – koji će jasno, informativno i sažeto odražavati sadržaj rada; molimo da ne koristite skraćenice, formule i zaštićena imena

Imena i prezimena te ORCID – jedinstvene identifikatore (https://orcid.org/register) svih autora

Potrebno je podcrtati ime i prezime prvog autora koji će prezentirati rad

Nazive ustanova na engleskom jeziku i pune poštanske adrese ustanova svih autora

Kada prilog ima više autora, potrebno je označiti autora za dopisivanje za kojeg je potrebno poslati punu poštansku adresu, telefon, fax i e-mail adresu.

Sažetak – maksimalno do 350 riječi

Tablice i/ili slike – mogu biti dio sažetka. Legenda slike/tablice treba biti napisana na engleskom jeziku.

Ključne riječi – 3-10 riječi (optimalno do 5) koje su važne za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada – prema Medical Subject Headings (MeSH) Journal (Index Medicus) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

Literatura – moguće je navesti do 4 reference u Vancouverskom načinu citiranja. Referencije dobivaju broj prema mjestu prvog pojavljivanja u tekstu u kojemu se označuju arapskim brojkama kao eksponent, npr. 1,2-4. U odjeljku literatura referencije se poredaju po rednom broju pojavljivanja. Upute za citiranje literature mogu se preuzeti na National Library of Medicine Citing Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

Sažetci trebaju biti pisani na engleskom jeziku,  u Microsoft Word formatu, koristeći font Times New Roman, veličine 12pt, normal stil, jednostruki prored, margine 2,5 cm.

Gotovi sažetci  (spremljeni kao dokument: prezime_ime.doc) trebaju biti poslani elektroničkim putem na adresu: s4h.thalasso@gmail.com

Znanstveni odbor će razmotriti sve prijavljene sažetke te o prihvaćanju elektroničkim putem izvijestiti autora koji je zadužen za dopisivanje.

scin